En nøktern holdning til informert samtykke er god medisinsk praksis

”Det som mangler i diskusjonen om informert samtykke, er en sann forståelse av pasienten, hva slags informasjon han/hun ønsker å få og hvordan man skal håndtere pasienter som ønsker å vite minst mulig. Det gjøres lite for å kartlegge hvordan informasjon som blir gitt til pasientene blir oppfattet. Leger synes ofte det er vanskelig å vite om pasienter og deres pårørende har forstått korrekt det de er blitt fortalt. Forståelsen påvirkes av hvem som har gitt informasjonen, hvordan den blir forklart og tidsrommet eller omgivelsene som trengs for å fordøye informasjonen. Det er ikke akseptabelt med en ovenfra-og-ned-holdning innen legeyrket. En nøktern tilnærming -­ å forklare tydelig for pasienten og tilpasse det som blir sagt til det vedkommende synes å ville vite, og så sjekke om informasjonen er forstått, utgjør kjernen i god medisinsk praksis.”

Gill R. How to seek consent and gain understanding. BMJ 2010;341:c4000.