Still de rette spørsmålene

Noen ganger vet ikke legene hvilken behandling som med størst sannsynlighet vil være best for pasientene, fordi de forskjellige behandlingsalternativene ikke har vært skikkelig undersøkt. Studier som kan ha stor betydning for pasientene, har kanskje liten eller ingen betydning for legemiddelindustrien eller de akademiske miljøene, og viktige spørsmål forblir dermed ubesvart. Dette kan gi alvorlige skadevirkninger.

Ett eksempel: Gir bruk av steroider hos personer med traumatisk hjerneskade økt eller redusert dødsrisiko? Steroider ble benyttet til behandling av traumatiske hjerneskader i flere tiår før en godt planlagt studie viste at slik behandling sannsynligvis hadde tatt livet av flere tusen pasienter med hjerneskade. [2]

Forslag om å gjennomføre en slik studie ble først motarbeidet av legemiddelbransjen og enkelte universitetsforskere. Hvorfor? De var engasjert i kommersielle studier som kartla effektene av nye og dyre medisiner (såkalte nevrobeskyttende legemidler), og de ønsket ikke å måtte konkurrere om deltakere til sine forskningsprosjekter. Resultatmålene de skulle benytte i studiene var dessuten av tvilsom verdi.

En annen grunn til å ta tak i disse ubesvarte spørsmålene er å bidra til mindre sløsing av helsevesenets dyrebare ressurser. Da human albuminoppløsning i form av intravenøst drypp ble lansert i 1940-årene for å erstatte væske- og elektrolytt-tap hos brannskadde og andre kritisk syke, trodde man dette ville forhindre dødsfall blant disse pasientene.

Utrolig nok ble denne teorien ikke gjenstand for rettferdige tester før på 1990-tallet. På dette tidspunkt viste en systematisk gjennomgang av aktuelle randomiserte studier at det ikke kunne dokumenteres at human albuminoppløsning reduserte dødsrisikoen sammenliknet med enkle saltoppløsninger. Den systematiske oversikten viste faktisk at dersom albumin hadde en virkning på faren for å dø, så var det heller at dødsrisikoen gikk opp enn at den gikk ned. [3]

Disse resultatene fikk leger i Australia og New Zealand til å gjennomføre den første tilstrekkelig store og godt kontrollerte studien for å sammenlikne human albuminoppløsning med saltløsning. [4] Resultatene fra denne studien – som skulle vært gjennomført et halvt århundre tidligere – viste ikke at albumin var bedre enn saltvann. I og med at albumin er 20 ganger dyrere enn saltoppløsning har store pengesummer fra helsebudsjetter over hele verden blitt sløst bort de siste 50 årene.